POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGÓW BUDOWNICTWA

organizuje

KURS MYKOLOGICZNO – BUDOWLANY

„OCHRONA BUDYNKÓW PRZED 
WILGOCIĄ I KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ”

28 stycznia – 15 marca 2013 r.

WROCŁAW

INFORMACJE OGÓLNE

Kurs mykologiczno – budowlany nt. „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną”, spełniający wymagania kursu podyplomowego, trwać będzie od 28.01-15.03.2013r. Tematyka kursu zrealizowana zostanie w ciągu 200 godzin. Wykładowcami będą najlepsi specjaliści w dziedzinie ochrony obiektów budowlanych. Przewidujemy również prezentacje rozwiązań systemowych. Kurs kończy się egzaminem ( dla chętnych ) i wydaniem świadectwa. Ukończenie kursu stanowi warunek konieczny do uzyskania w późniejszym czasie rzeczoznawstwa PSMB, według zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu. Może być również przydatne dla członków Izby Inżynierów Budownictwa i zarządców budynków. Uczestnicy kursu muszą legitymować się ukończeniem studiów wyższych technicznych w dziedzinie: budownictwo lądowe, wodne, architektura, technologia drewna, konserwacja zabytków, wyjątkowo chemiczna i biologiczna inżynieria materiałowa lub biotechnologia.

Miejsce kursu: Wrocław, ul. Hercena 3/5, (III p.)
Kierownik kursu: dr inż. Zygmunt Matkowski

Adres dla korespondencji : 
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 
50-453 Wrocław, ul. Hercena 3/5
tel/fax. 71- 344 80 12 e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl 
Istnieje możliwość zamówienia przez PSMB dość taniego hotelu, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Termin kursu : 28.01 - 01.02; 11.02 - 15.02; 25.02 - 01.03; 
11.03 - 15.03.2013r. 
( terminy te w całości dają 200 godzin zajęć dydaktycznych )

Warunki uczestnictwa :

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2250,00 zł ( z VAT, ale bez kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia) – obejmuje koszty udziału w kursie, koszt materiałów kursowych oraz koszty organizacyjne.
Należność za udział w kursie należy wpłacić na konto: Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, PKO BP IV O/ Wrocław, nr 27 1020 5242 0000 2702 0146 6663 z dopiskiem – „KURS” i z adnotacją kogo wpłata dotyczy. Przewiduje się ograniczoną ilość uczestników – decyduje więc kolejność zgłoszeń. 
TERMINY:
- przesłanie karty zgłoszenia 14.01.2013 r.
- wniesienie opłat 17.01.2013 r.
- przesłanie przez organizatorów informacji 
o zakwalifikowaniu do udziału w kursie 21.01.2013 r.
Opłaty wniesione po 15.01.2013r. nie będą zwracane.

Program ogólny kursu 
Część teoretyczna 
• zagadnienia prawne dotyczące ochrony obiektów budowlanych
• mikroorganizmy niszczące materiały budowlane
• destrukcyjne działanie szkodników biologicznych, tj. grzybów domowych, grzybów-pleśni, owadów, glonów i bakterii na elementy drewniane i na inne materiały budowlane pochodzenia organicznego i nieorganicznego
• wybrane działy fizyki budowli
• synergistyczne oddziaływanie czynników degradacyjnych na obiekty
• identyfikacja czynników biologicznych i technicznych
• szkodliwy wpływ mikroorganizmów na zdrowie ludzi i zwierząt
• ocena stanu zagrożenia budynków oraz ich elementów przez czynniki biologiczne
• zasady prawidłowej profilaktyki konstrukcyjnej, chemicznej 
i eksploatacyjnej
• diagnostyka i zabezpieczanie przeciwwilgociowe obiektów budowlanych z podaniem nowoczesnych metod osuszania zawilgoconych budynków, w tym zabytkowych
• stosowanie efektywnych metod i środków chemicznych do robót impregnacyjno-odgrzybieniowych i przeciwogniowych
• zabezpieczenia materiałowe i konstrukcyjne obiektów
• wybrane działy ochrony przeciwpożarowej
• organizacja nadzoru i odbioru robót impregnacyjno-odgrzybieniowych
• sporządzanie ekspertyz mykologiczno-budowlanych i prawidłowe ich wykorzystanie przez inwestora, projektanta i wykonawcę robót

Część praktyczna
Przewidziano 90 godzin zajęć terenowych, na obiektach porażonych przez czynniki biologiczne. Podczas ich trwania wykonywane będą grupowe i indywidualne ekspertyzy mykologiczno – budowlane budynków.